000 02338cam a2200349Mi 4500
001 ocn958300430
003 OCoLC
005 20220128084340.0
007 ta
008 170106s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786164065147
020 _a6164065143
035 _a(OCoLC)958300430
050 _aJC598
_b.น24 2558
100 0 _6880-01
_aนคร เสรีรักษ์,
_9313591
_d2500-
245 1 0 _6880-02
_aประเทศโปร่งใส :
_bการขับเคลื่อนกฎหมายข้อมูลข่าวสารโดยกลไกประเมินประสิทธิภาพภาครัฐ /
_cนคร เสรีรักษ์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bฟ้าฮ่าม,
_c2558 [2015]
300 _a158 หน้า.
505 0 _a"สิทธิที่จะรู้" และการประเมินผลธรรมาภิบาล -- ตัวชี้วัดและการประเมินความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ -- กระทรวงโปร่งใส จังหวัดโปร่งใส -- ดัชนี "ประเทศโปร่งใส" การพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ.
650 4 _aเสรีภาพด้านสารสนเทศ.
_9415778
650 4 _aข้อมูลข่าวสารของราชการ.
_9415777
650 4 _9361164
_aส่วนราชการ
_zไทย
_xการประเมินผล.
650 4 _9464835
_aการฉ้อราษฎร์บังหลวง
_zไทย
_xการป้องกัน.
650 4 _9522109
_aการทุจริต
_zไทย
_xการป้องกัน.
880 0 _6100-01
_aNakhō̜n Sērīrak,
_d1957-
880 1 0 _6245-02
_aPrathēt prōngsai :
_bkānkhapkhlư̄an kotmāi khō̜mūn khaosān dōi konkai pramœ̄n prasitthiphāp phākrat /
_cNakhō̜n Sērīrak.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bFāhām,
_c2558 [2015]
942 _2lcc
_cGB
_05
997 _aPR
_jPR
_gV, PN
999 _c673331
_d673331