000 01646nam a2200373Ia 4500
001 ocn974202739
003 OCoLC
005 20211129164506.0
007 ta
008 170302s2016 th a 000 0 tha d
020 _a9786162695230
020 _a6162695239
035 _a(OCoLC)974202739
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT890
_b.ผ932 2559
100 0 _6880-01
_aไผทชิต เอกจริยกร,
_d2501-
_912396
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ /
_cไผทชิต เอกจริยกร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2559 [2016]
300 _a283 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการกู้ยืม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_947880
650 4 _6880-06
_aการฝากทรัพย์ (กฎหมาย)
_zไทย.
_947881
880 0 _6100-01
_aPhathaichit ʻĒkčhariyakō̜n,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi yư̄m fāk sap /
_cPhathaichit ʻĒkčhariyakō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 15, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2559 [2016]
880 4 _6650-05
_aLoans
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aDeposits (Law)
_zThailand.
880 _6300-00
942 _2lcc
_cGB
_054
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aYU
_gV
999 _c675205
_d675205