000 01411nam a2200313Ia 4500
999 _c679316
_d679316
001 ocn990163939
003 OCoLC
005 20210922105036.0
007 ta
008 170616r20172003tha 000 0 tha d
020 _a9786162695575
020 _a6162695573
035 _a(OCoLC)990163939
050 _aK155
_b.ก633 2560
100 0 _6880-01
_aกิตติศักดิ์ ปรกติ.
_984654
245 1 0 _6880-02
_aความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ /
_cกิตติศักดิ์ ปรกติ.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 5.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2560 [2017]
300 _a100 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.
650 4 _6880-05
_aกฎหมาย
_xประวัติ.
_933999
880 0 _6100-01
_aKittisak Prokkati.
880 1 0 _6245-02
_aKhwāmpenmā læ lak kānchai nitiwithī nai rabop siwinlō̜ læ khō̜mmō̜nlō̜ /
_cKittisak Prokkati.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 5.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2560 [2017]
880 4 _6650-05
_aLaw
_xHistory.
942 _2lcc
_cGB
_066
997 _aWU
_gV