000 01817nam a2200349Ia 4500
999 _c684033
_d684032
001 on1010063780
003 OCoLC
005 20220402044353.0
007 ta
008 171107s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786162696213
020 _a6162696219
035 _a(OCoLC)1010063780
050 _aK4610
_b.ท62 2560
100 0 _6880-01
_aทัชชมัย ทองอุไร,
_9368057
_d2504-
245 1 0 _6880-02
_aกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ :
_bGATT และ WTO : บททั่วไป /
_cทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญูญูชน,
_c2560 [2017]
300 _a606 หน้า.
610 2 4 _6880-05
_aความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)
_9102973
610 0 4 _6880-06
_aองค์การการค้าโลก.
_919900
650 4 _aระเบียบการค้าต่างประเทศ.
_6880-07
_951619
880 0 _6100-01
_aThatchamai Thō̜ngʻurai,
_d1961-
880 1 0 _6245-02
_aKotmāi sētthakit rawāng prathēt :
_bGATT læ WTO : botthūapai /
_cThatchamai (Riksasut) Thō̜ngʻurai.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 5, kǣkhai phōemtōem.
880 _6260-04
_aKrung Thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2560 [2017]
880 2 4 _6610-05
_aGeneral Agreement on Tariffs and Trade (Organization)
880 2 4 _6610-06
_aWorld Trade Organization.
880 4 _6650-07
_aForeign trade regulation.
942 _2lcc
_cGB
_068
997 _aWU
_gV, JJ