000 01455nam a2200325Ia 4500
999 _c685374
_d685373
001 on1015660819
003 OCoLC
005 20210525084644.0
007 ta
008 171218s2017 th 000 0 tha d
020 _a9786162696398
020 _a6162696391
035 _a(OCoLC)1015660819
050 _aKPT1572
_b.อ468 2560
100 0 _6880-01
_aอภิรัฐ บุญทอง.
_9678662
245 1 0 _6880-02
_aคู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม /
_cอภิรัฐ บุญทอง.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2560 [2017]
300 _a215 หน้า.
650 4 _6880-05
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย
_xข้อสอบและเฉลย.
_9365207
650 4 _6880-06
_aศาล
_zไทย.
_9183461
880 0 _6100-01
_aʻAphirat Bunthō̜ng.
880 1 0 _6245-02
_aKhūmư̄ sō̜p phrathammanūn sān yuttham /
_cʻAphirat Bunthō̜ng.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2560 [2017]
880 4 _6650-05
_aJustice, Administration of
_zThailand
_xExaminations, questions, etc.
880 4 _6650-06
_aCourts
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_017
997 _aWU
_gJJ, SG, V