000 02676cam a2200457Ma 4500
001 on1006771010
003 OCoLC
005 20220325145450.0
007 ta
008 171225s2017 th a 000 0 tha d
020 _a9789744669827
020 _a9744669829
035 _a(OCoLC)1006771010
050 _aJQ1745
_b.ล629 2560
100 0 _6880-01
_aลิขิต ธีรเวคิน,
_d2484-2559.
_922040
245 1 0 _6880-02
_aครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน /
_cลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, วรรณภา ติระสังขะ, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2560 [2017].
300 _a315 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
600 0 4 _6880-06
_aลิขิต ธีรเวคิน,
_d2484-2559.
_922040
600 0 4 _aLikhit Dhiravegin,
_d1941-
_9922
651 4 _6880-05
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
651 4 _aThailand
_xPolitics and government.
_9926
700 0 _6880-07
_aประจักษ์ ก้องกีรติ.
_9402999
700 0 _6880-08
_aวรรณภา ติระสังขะ.
_9708207
700 0 _6880-09
_aอรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
_9642121
710 2 _6880-10
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐศาสตร์.
_9757133
880 0 _6100-01
_aLikhit Dhiravegin.
880 1 0 _6245-02
_aKhrū kānmư̄ang khwāmkhit chīwit læ phonngān khō̜ng Sō̜. Dō̜rō̜. Likhit Thīrawēkhin /
_cLikhit Thīrawēkhin ; bannāthikān Pračhak Kō̜ngkīrati, Wannaphā Tirasangkha, ʻAtthasit Phānkǣo.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aKrung Thēp :
_bKhana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2560 [2017]
880 4 _6651-05
_aThailand
_xPolitics and government.
880 0 4 _6600-06
_aLikhit Dhiravegin.
880 0 _6700-07
_aPračhak Kō̜ngkīrati.
880 0 _6700-08
_aWannaphā Tirasangkha.
880 0 _6700-09
_aʻAtthasit Phānkǣo.
880 2 _6710-10
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Ratthasāt.
942 _2lcc
_cGB
_05
997 _aWU
_gV
999 _c685615
_d685614