000 02764cam a2200433Ma 4500
001 ocn860785044
003 OCoLC
005 20220131044429.0
007 ta
008 180129s2003 th o000 0 tha d
020 _a9744166118
020 _a9789744166111
035 _a(OCoLC)860785044
040 _aKASET
_btha
_cKASET
_dTULIB
050 _aJF1338.ก2
_bส73 2546
100 0 _9395063
_6880-01
_aสุพัตรา จุณณะปิยะ.
245 1 0 _6880-02
_aคู่มือการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ =
_b[Handbook of research in political science and public administration] /
_cสุพัตรา จุณณะปิยะ รวบรวมและเรียบเรียง.
246 1 1 _aHandbook of research in political science and public administration.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
_c2546 [2003]
300 _a377 หน้า.
490 1 _6880-05
_aหนังสือ ;
_vลำดับที่ 6.
650 0 _6880-06
_aสังคมศาสตร์
_xวิจัย.
_9805713
650 4 _6880-07
_aวิจัย.
_924569
710 2 _9811774
_6880-08
_aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
_bโครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์.
830 0 _6880-09
_aหนังสือ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์) ;
_9396210
880 0 0 _6100-01
_aSupatra Čhunnapiya.
880 0 0 _6245-02
_aKhūmư̄ kānwičhai thāng ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt :
_b[Handbook of research in political science and public administration] /
_cSupattrā Čhunnapiya rūaprūam læ rīaprīang.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bKhrōngkān Parinyā Thō Sākhā Ratthasāt Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt,
_c2546 [2003]
880 1 _6490-05
_aNangsư̄ ;
_bamdapthī 6.
880 4 _6650-06
_aSocial Sciences
_xResearch.
880 4 _6650-07
_aResearch.
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Kasētsāt.
_bKhrōngkān Parinyā Thō Sākhā Ratthasāt.
880 0 _6830-09
_a์Nangsư̄ (Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khrōngkān Parinyā Thō Sākhā Ratthasāt)
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aCS
_kWU
999 _c686835
_d686834