000 02020cam a2200421Ia 4500
999 _c687719
_d687718
001 on1023570875
003 OCoLC
005 20210423101759.0
007 ta
008 180220r20062006th a 000 0 tha d
020 _a9749492684
020 _a9789749492680
035 _a(OCoLC)1023570875
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aDS570.6.ท6
_bพ53 2549
100 0 _6880-01
_aพสธร บุตรอนันต์.
_9780147
245 1 0 _6880-02
_aชีวิตทักษิณ :
_bบันทึกประวัติศาสตร์นายกไทยคนที่ 23 /
_cพสธร.
246 1 4 _6880-03
_aชีวิตทักษิณ :
_bฉบับการ์ตูน
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์ทรีโอโปรโมชั่น,
_c2549 [2006]
300 _a210 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2549.
600 0 4 _6880-06
_aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_938648
650 4 _6880-07
_aนายกรัฐมนตรี
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_932423
651 4 _6880-08
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
_917926
880 0 _6100-01
_aPhotsathō̜n But'anant.
880 1 0 _6245-02
_aChīwit Thaksin :
_bbanthưk prawattisāt nāyok Thai khonthī 23 /
_cPhotsathō̜n.
880 1 4 _6246-03
_aChīwit Thaksin :
_bchabap kātūn
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bRōngphim Thiʻō Prōmōchan,
_c2549 [2006]
880 0 4 _6600-06
_aThaksin Chinwat,
_d1949-
880 4 _6650-07
_aPrime ministers
_zThailand
_xBiography.
880 4 _6651-08
_aThailand
_xPolitics and government.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM