000 01533cam a2200337Mi 4500
999 _c688647
_d688646
001 on1028736603
003 OCoLC
005 20201006191156.0
007 ta
008 180320s2018 th a b 000 0 thaod
020 _a9789740337072
020 _a9740337074
035 _a(OCoLC)1028736603
040 _aCOO
_btha
_erda
_cCOO
_dTULIB
050 _aJA71
_b.ช567 2561
100 0 _6880-01
_aชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์,
_d2500-
_991276
245 1 0 _6880-02
_aความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ :
_bมนุษย์กับการเมือง /
_cชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561 [2018]
300 _a286 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aรัฐศาสตร์.
_9177310
880 0 _6100-01
_aChaiyon Praditthasin,
_d1957-
_eauthor.
880 1 0 _6245-02
_aKhwāmrū phư̄nthān thāng ratthasāt :
_bmanut kap kānmư̄ang /
_cChaiyon Praditthasin.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 1 _6264-04
_aKrung Thēp :
_bSamnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aPolitical science.
942 _2lcc
_cGB
_09
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM