000 01979cam a2200409Ia 4500
999 _c689268
_d689267
001 on1030532352
003 OCoLC
005 20210826180343.0
007 ta
008 180405s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786162696688
020 _a6162696685
035 _a(OCoLC)1030532352
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT1155
_b.ป54 2561
100 0 _6880-01
_aปวริศร เลิศธรรมเทวี.
_9709520
245 1 0 _6880-02
_aความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา /
_cปวริศร เลิศธรรมเทวี.
246 1 0 _6880-03
_aกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพ :
_bวิญญูชน,
_c2561 [2018]
300 _a230 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-06
_aทรัพย์สินทางปัญญา
_zไทย.
_910142
650 4 _6880-07
_aลิขสิทธิ์
_zไทย.
_910143
650 4 _6880-08
_aเครื่องหมายการค้า
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_991750
880 0 _6100-01
_aPawarit Lœ̄tthammathēwī.
880 1 0 _6245-02
_aKhwāmrū kīeokap kotmāi sapsin thāng panyā /
_cPawarit Lœ̄tthamthēwī.
880 1 0 _6246-03
_aKotmāi sapsin thāng panyā
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-06
_aIntellectual property
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aCopyright
_zThailand.
880 4 _6650-08
_aTrademarks
_xLaw and legislation
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_040
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aVB
_gJJ, V