000 06327nam a2201021Ia 4500
999 _c692835
_d692834
001 on1044745246
003 OCoLC
005 20210420152557.0
007 ta
008 180717s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786168033234
020 _a6168033238
035 _a(OCoLC)1044745246
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2620
_b.ร543 2561 ล. 16
245 0 0 _6880-01
_aรวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
_nชุดที่ 16,
_nศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน /
_cผู้เขียน กรพจน์ อัศวินวิจิตร ... [และคนอื่นๆ].
246 1 0 _6880-02
_aศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2561 [2018]
300 _avi, 481 หน้า.
650 4 _6880-04
_aศาลรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9325280
650 4 _6880-05
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _6880-06
_aสิทธิพลเมือง
_zไทย.
_997383
700 0 _6880-07
_aกรพจน์ อัศวินวิจิตร,
_d2499-
_9274764
700 0 _6880-08
_aจิรนิติ หะวานนท์.
_9350398
700 0 _6880-09
_aชวลิต รำจวนจร.
_9786659
700 0 _6880-10
_aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_d2494-
_934770
700 0 _6880-11
_aชีพ จุลมนต์.
_9717894
700 0 _6880-12
_aเชาวนะ ไตรมาศ,
_d2505-
_994034
700 0 _6880-13
_aนครินทร์ เมฆไตรรัตน์,
_d2501-
_997051
700 0 _6880-14
_aนิพนธ์ ใจสำราญ,
_d2496-
_9474394
700 0 _6880-15
_aบรรเจิด สิงคะเนติ.
_9282546
700 0 _6880-16
_aบวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
_932429
700 0 _6880-17
_aประวิช รัตนเพียร,
_d2499-
_9654778
700 0 _6880-18
_aประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล.
_9667159
700 0 _6880-19
_aปัญญา อุดชาชน,
_d2499-
_9312915
700 0 _6880-20
_aปิยะ ปะตังทา.
_9774109
700 0 _6880-21
_aพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร,
_d2495-
_9692375
700 0 _6880-22
_aพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์.
_9433511
700 0 _6880-23
_aพิศล พิรุณ.
_9389132
700 0 _6880-24
_aเลิศรัตน์ รัตนวานิช,
_cพล.อ.,
_d2490-
_9668805
700 0 _6880-25
_aวรวิทย์ กังศศิเทียม.
_9643570
700 0 _6880-26
_aวิชา มหาคุณ,
_d2489-
_933190
700 0 _6880-27
_aวิวัธน ทองลงยา.
_9786660
700 0 _6880-28
_aวีระพล ตั้งสุวรรณ.
_9786661
700 0 _6880-29
_aศรีราชา วงศารยางกูร.
_932244
700 0 _6880-30
_aสมคิด เลิศไพฑูรย์,
_d2502-
_932457
700 0 _6880-31
_aสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย.
_9786662
700 0 _6880-32
_aอุดม รัฐอมฤต,
_d2502-
_994586
700 0 _6880-33
_aเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล,
_d2503-
_9224152
710 2 _6880-34
_aสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.
_9407694
880 0 0 _6245-01
_aRūam botkhwām thāng wichākān khong Samnakngān Sān Ratthammanūn. chut thī 16,
_nSān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon /
_cphūkhīan Kō̜nphot ʻAtsawinwičhit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 1 0 _6246-02
_aSān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSathāban Ratthathammanūn Sưksā Samnakngān Sānratthammanūn,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-04
_aConstitutional courts
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aConstitutional law
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aCivil rights
_zThailand.
880 0 _6700-07
_aKō̜nphot ʻAtsawinwičhit,
_d1956-
880 0 _6700-08
_aČhiraniti Hawānnon.
880 0 _6700-09
_aChawalit Ramčhūančhō̜n.
880 0 _6700-10
_aChānchai Sawǣngsak,
_d1951-
880 0 _6700-11
_aChīp Čhunlamon.
880 0 _6700-12
_aChaowana Traimāt,
_d1962-
880 0 _6700-13
_aNakharin Mektrairat,
_d1958-
880 0 _6700-14
_aNiphon Čhaisamran,
_d1953-
880 0 _6700-15
_aBančhœ̄t Singkhanēti.
880 0 _6700-16
_aBō̜wō̜nsak ʻUwannō.
880 0 _6700-17
_aPrawit Rattanaphīan,
_d1956-
880 0 _6700-18
_aPrasœ̄t ʻŌnoppharatwibūn.
880 0 _6700-19
_aPunya Udchachon,
_d1956-
880 0 _6700-20
_aPiya Patangthā.
880 0 _6700-21
_aPhongniwat Yutthaphanbǭriphān,
_d1952-
880 0 _6700-22
_aPorntipa sawaisuwanwong.
880 0 _6700-23
_aPhison Phirun.
880 0 _6700-24
_aLœ̄trat Rattanawānit,
_cPol. ʻŌ̜.,
_d1947-
880 0 _6700-25
_aWō̜rawit Kangsasithīam.
880 0 _6700-26
_aWicha Mahākhun,
_d1946-
880 0 _6700-27
_aWiwatthana Thǭnglongyā.
880 0 _6700-28
_aWīraphon Tangsuwan.
880 0 _6700-29
_aSīrāchā Wongsārayāngkūn.
880 0 _6700-30
_aSomkhit Lœ̄tphaithūn.
880 0 _6700-31
_aSurachai Līangbunlœ̄tchai.
880 0 _6700-32
_aʻUdom Ratʻamarit,
_d1959-
880 0 _6700-33
_aʻĒkbun Wongsawatkun,
_d1960-
880 2 _6710-34
_aSathāban Ratthathammanūn Sưksā.
942 _2lcc
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRP
_gV, SG