000 01559cam a2200349Ia 4500
999 _c694772
_d694771
001 on1050445536
003 OCoLC
005 20210507111339.0
007 ta
008 180905s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786162697241
020 _a616269724X
035 _a(OCoLC)1050445536
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT877
_b.ผ932 2561
100 0 _6880-01
_aไผทชิต เอกจริยกร,
_d2501-
_912396
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) /
_cไผทชิต เอกจริยกร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2561 [2018]
300 _a460 หน้า.
650 4 _6880-05
_aเช่าซื้อ
_zไทย.
_9271833
650 4 _6880-06
_aการควบคุมค่าเช่า
_zไทย.
_9238663
880 0 _6100-01
_aPathaichit Eagjariyakorn,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) /
_cPhathaichit ʻĒkchariyakō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 21, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aConditional sales
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aRent control
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_084
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gSG, V