000 01843nam a2200349Ia 4500
999 _c695797
_d695796
001 on1056099077
003 OCoLC
005 20181218160840.0
007 ta
008 181008r20172012th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1056099077
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aBQ1173
_b.น656 2560
100 0 _6880-01
_aนิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ.
_9790477
245 1 0 _6880-02
_aธรรมะจากพระไตรปิฎก /
_cพิมพ์และเรียบเรียง นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ, จิรภัทร เนตรสุวรรณ.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _6880-04
_aเชียงใหม่ :
_bหจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก,
_c2560 [2017]
300 _a160 หน้า. :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).
500 _aพิมพ์ซำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555.
630 0 4 _6880-05
_aพระไตรปิฎก.
_9314904
630 0 4 _6880-06
_aพระสูตร.
_9344770
650 4 _6880-07
_aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_918903
700 0 _6880-08
_aจิรภัทร เนตรสุวรรณ.
_9790480
880 0 _6100-01
_aNisānāt Natphichētkhun.
880 1 0 _6245-02
_aThamma čhāk Phra Traipidok /
_cpim læ rīaprīang Nisānāt Natphichētkhun, Čhiraphat Nētsuwan.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 3.
880 _6260-04
_aChīang Mai :
_bHō̜Čhō̜Kō̜.Rōngphim Chāngphư̄ak,
_c2560 [2017]
880 0 4 _6630-05
_aTripitaka.
880 0 4 _6630-06
_aTripitaka.
_pSutrapitaka.
880 4 _6650-07
_aDharma (Buddhism)
880 0 _6700-08
_aČhiraphat Nētsuwan.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aPN
_kST