000 02096cam a2200409Ia 4500
999 _c695869
_d695868
001 ocn927248131
003 OCoLC
005 20181009172952.0
007 ta
008 181009s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786162797019
020 _a6162797015
035 _a(OCoLC)927248131
060 _aWA245
_b.ก643 2558
245 0 0 _6880-01
_aการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ =
_bScreening and diagnostic tests in medicine /
_cบรรณาธิการ ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ... [และคนอื่นๆ].
246 1 1 _aScreening and diagnostic tests in medicine
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aนครปฐม :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
_c2558 [2015]
300 _a325 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการตรวจกรองหมู่มาก.
650 4 _aการวินิจฉัยโรค.
_9419087
700 0 _6880-07
_aศิริวรรณ ตั้งจิตกมล.
_9790869
700 0 _6880-08
_aจรูญศักดิ์ นวลแจ่ม,
_9579438
_d2501-
700 0 _6880-09
_aจิระพงษ์ อังคะรา.
_9790871
700 0 _6880-10
_aชาดากานต์ ผโลประการ.
_9790872
700 0 _6880-11
_aธนันดา ตระการวนิช.
_9743936
700 0 _6880-12
_aพิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ.
_9790873
700 0 _6880-13
_aเพ็ญศรี ศิริคุณากร.
_9790874
700 0 _6880-14
_aรณยุทธ บุญชู.
_9790875
700 0 _6880-15
_aวราลักษณ์ ยมะสมิต.
_9790876
700 0 _6880-16
_aวิชัย หาญบรรจง.
_9790877
700 0 _6880-17
_aสมบุญ เจริญเศรษฐมห,
_9273668
_d2496-
700 0 _6880-18
_aอภิชาติ สวนศิลป์พงศ์.
_9790878
880 0 0 _6245-01
_aKāntrūat khatkrō̜ng læ kānwinitchai thāng kānphǣt =
_bScreening and diagnostic tests in medicine /
_cbannāthikān Siriwan Tangčhitkamon ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aNakhō̜n Pathom :
_bSamnakphim Mahāwitthayālai Mahidon,
_c2558 [2015]
880 0 _6700-07
_aSiriwan Tangčhitkamon.
880 0 _6700-08
_aČharūnsak Nūančhǣm, 1958-
880 0 _6700-09
_aČhiraphong ʻAngkharā.
880 0 _6700-10
_aChadākān Phalōprakān.
880 0 _6700-11
_aThanandā Trakānwanit.
880 0 _6700-12
_aPhichai Phūaphœ̄mphūnsiri.
880 0 _6700-13
_aPhensī Sirikhunākō̜n.
880 0 _6700-14
_aRonnayut Bunchū.
880 0 _6700-15
_aWarālak Yamasamit.
880 0 _6700-16
_aWichai Hānbančhong.
880 0 _6700-17
_aSombun Čharœ̄nsētmaha, 1953-
880 0 _6700-18
_a'Aphichāt Sūansinphong.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ