000 02203cam a2200409Ma 4500
999 _c696431
_d696430
001 ocn971095569
003 OCoLC
005 20220223071658.0
007 ta
008 181024r20162011th ab 000 0 tha d
020 _a9786167885377
020 _a6167885370
035 _a(OCoLC)971095569
050 _aDS806
_b.ก939 2559
100 1 _6880-01
_aโกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส.
_9630879
245 1 0 _6880-02
_aญี่ปุ่นสมัยใหม่ :
_bความรู้ฉบับพกพา /
_cโดย คริสโตเฟอร์ โกโต-โจนส์ ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด,
_c2559 [2016]
300 _a237 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Modern Japan : a very short introduction.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.
651 4 _6880-05
_aญี่ปุ่น
_xประวัติศาสตร์.
_9193674
651 4 _6880-06
_aญี่ปุ่น
_xอารยธรรม.
_940070
651 4 _6880-07
_aญี่ปุ่น
_xการเมืองและการปกครอง.
_927156
700 0 _6880-08
_aพลอยแสง เอกญาติ.
_9530315
740 0 _aModern Japan : a very short introduction.
880 1 _6100-01
_aGoto-Jones, Christopher S.
880 1 0 _6245-02
_aYīpun samai mai :
_bkhwāmrū chabap phok phā /
_cdōi Khrittōfœ̄ Kōtō- Čhōn ; Phlō̜isǣng ʻĒkyāt plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat ʻŌphēn Wœ̄n Phaplitching Hao Čhamkat,
_c2559 [2016]
880 4 _6651-05
_aJapan
_xHistory.
880 4 _6651-06
_aJapan
_xCivilization.
880 4 _6651-07
_aJapan
_xPolitics and government.
880 0 _6700-08
_aPhlō̜isǣng ʻĒkyāt.
942 _2lcc
_cGB
_07
997 _aKO
_kPR
_gV