000 01435nam a2200325Ia 4500
999 _c696560
_d696559
001 on1057903876
003 OCoLC
005 20190630151430.0
007 ta
008 181026s2018 th a 000 0 tha d
020 _a9789740337966
020 _a9740337961
035 _a(OCoLC)1057903876
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aNK1175
_b.จ472 2561
100 0 _6880-01
_aจรุงยศ อรัณยะนาค.
_9663407
245 1 0 _6880-02
_aประวัติศาสตร์การออกแบบ =
_bHistory of design /
_cจรุงยศ อรัณยะนาค.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561 [2018]
300 _a102 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการออกแบบ
_xประวัติ.
_9759002
880 0 _6100-01
_aČharungyot ʻAranyanāk.
880 1 0 _6245-02
_aPrawattisāt kānʻō̜kbǣp =
_bHistory of design /
_cČharungyot ʻAranyanāk.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp ... :
_bSamnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aDesign
_xHistory.
942 _2lcc
_cGB
_02
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU
_gV