000 02245cam a2200445Mi 4500
999 _c696606
_d696605
001 ocn987280838
003 OCoLC
005 20220322082106.0
007 ta
008 181026s2016 th 000 0 tha d
020 _a9786169245810
020 _a6169245816
035 _a(OCoLC)987280838
040 _aCULIB
_btha
_cCULIB
_dTULIB
050 _aHG179
_b.ด757 2559
100 1 _aเดอมาร์โค, เอ็ม.เจ.
_9791647
245 1 0 _6880-01
_aเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี /
_cโดย MJ DeMarco ; แปลและเรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์, พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย, ธนพร ศิริอัครกรกุล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด,
_c[2559] [2016]
300 _a518 หน้า.
500 _aแปลจาก: The millionaire fastlane.
650 4 _6880-03
_aการเงินส่วนบุคคล.
_944007
650 4 _6880-04
_aความรวย.
_9225953
650 4 _aความเป็นผู้ประกอบการ.
_9256591
700 0 _6880-05
_aจักรพงษ์ เมษพันธุ์.
_9514780
700 0 _6880-06
_aพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย.
_9608306
700 0 _6880-07
_aธนพร ศิริอัครกรกุล.
_9791648
740 4 _aThe millionaire fastlane.
880 1 0 _6245-01
_aPlīan lēn pen sētthī /
_cdōi MJ DeMarco ; plǣ læ rīaprīang dōi Jakraphong Mētphan, Pongpan Wongnō̜ngtœ̄i, Thonaphō̜n Siriʻakkrakō̜nkun.
880 1 _6264-02
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄ Čhamkat,
_c[2559] [2016]
880 4 _6650-03
_aFinance, Personal.
880 4 _6650-04
_aWealth.
880 4 _6650-05
_aEntrepreneurship.
880 0 _6700-06
_aJakraphong Mētphan.
880 0 _6700-07
_aPongpan Wongnō̜ngtœ̄i.
880 0 _6700-08
_aThonaphō̜n Siriʻakkrakō̜nkun.
880 1 _6100-00
_aDeMarco, M. J.
942 _2lcc
_cGB
_09
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aIM