000 02233nam a2200421Ia 4500
999 _c697674
_d697673
001 on1076210294
003 OCoLC
005 20190909221725.0
007 ta
008 181126s2017 th a 000 0 tha d
020 _a9789744499530
020 _a9744499532
035 _a(OCoLC)1076210294
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aJQ1749.ก5
_bน633 2560
100 0 _6880-01
_aนิพนธ์ โซะเฮง.
_9745477
245 1 0 _6880-02
_aนักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น /
_cนิพนธ์ โซะเฮง.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2560 [2017]
300 _axiv, 310 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _6880-05
_aชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ;
_vเล่มที่ 53
650 4 _6880-06
_aการหาเสียงเลือกตั้ง
_zไทย
_zขอนแก่น.
_9792838
650 4 _6880-07
_aนักการเมือง
_zไทย
_zขอนแก่น.
_9792839
690 _aงานวิจัย / Research
_9801766
710 2 _6880-08
_aสถาบันพระปกเกล้า.
_9358414
830 0 _6880-09
_aชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ;
_vเล่มที่ 53.
880 0 _6100-01
_aNipon Sohheng.
880 1 0 _6245-02
_aNakkānmư̄ang thin Čhangwat Khō̜n Kǣn /
_cNiphon Sohēng.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSathāban Phra Pokklao,
_c2560 [2017]
880 1 _6490-05
_aChut samrūat phư̄a pramūan khō̜mūn nakkānmư̄ang thin ;
_vlem thī 53
880 4 _6650-06
_aPolitical campaigns
_zThailand
_zKhon Kaen.
880 4 _6650-07
_aPoliticians
_zThailand
_zKhon Kaen.
880 2 _6710-08
_aSathāban Phra Pokklao.
880 0 _6830-09
_aChut samrūat phư̄a pramūan khō̜mūn nakkānmư̄ang thin ;
_vlem thī 53.
942 _2lcc
_cGB
997 _aKS
_kPR
_gSG