000 02194cam a2200349Ia 4500
999 _c699672
_d699671
001 on1085416115
003 OCoLC
005 20210806105345.0
007 ta
008 190212s2018 th 000 0 tha d
020 _a9789742037260
020 _a9742037264
035 _a(OCoLC)1085416115
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT80.ค53
_bส465 2561
100 0 _6880-01
_aสราวุธ ปิติยาศักดิ์.
_9577400
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 :
_bพร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง /
_cสราวุธ ปิติยาศักดิ์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2561 [2018]
300 _a5, 434 หน้า.
650 4 _6880-05
_aคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9213820
650 4 _6880-06
_aความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9475508
880 0 _6100-01
_aSarāwut Pitiyāsak.
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 :
_bphrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng /
_cSarāwut Pitiyāsak.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bNititham,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aComputers
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aComputer security
_xLaw and legislation
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_038
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gV