000 02115nam a2200421Ia 4500
999 _c700249
_d700248
001 on1089121925
003 OCoLC
005 20210708085950.0
007 ta
008 190304s2019 th 000 0 tha d
020 _a9786162697630
020 _a6162697630
035 _a(OCoLC)1089121925
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT3550
_b.ด74 2562
100 0 _6880-01
_937063
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _6880-02
_aกฎหมายภาษีอากร =
_bTax law /
_cดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
246 1 1 _aTax law
250 _6880-03
_a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2562 [2019]
300 _a325 หน้า.
500 _aแก้ไขและเพิ่มเติมจาก: หลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4.
500 _aชื่อเรื่องเดิม: หลักกฎหมายภาษีอากร.
650 4 _6880-05
_937062
_aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _6880-06
_9368522
_aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย
_xคำพิพากษาศาลโดยย่อ.
740 0 _6880-07
_aหลักกฎหมายภาษีอากร.
880 0 _6100-01
_aDunyaluk Trāchūtham.
880 1 0 _6245-02
_aKotmāi phāsī ʻākō̜n =
_bTax law /
_cDunyaluk Trāchūtham.
880 _6250-03
_a[Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-05
_aTaxation
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aTaxation
_xLaw and legislation
_zThailand
_xDigests.
880 0 _6740-07
_aLak kotmāi phāsī ʻākō̜n.
942 _2lcc
_cGB
_043
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
_gV, SG