000 01943nam a2200373Ia 4500
999 _c701076
_d701075
001 on1091025374
003 OCoLC
005 20190809112827.0
007 ta
008 190401s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786164851207
020 _a6164851203
035 _a(OCoLC)1091025374
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT3067
_bร83 2562
245 0 0 _6880-01
_aเรียนรู้จากศาล.
_pตอน ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง /
_cโดย จงกลนี ตันติวิท … [และคนอื่น ๆ].
246 1 0 _6880-02
_aข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aนนทบุรี :
_bบริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด,
_c2562 [2018]
300 _a401 หน้า.
650 4 _6880-05
_aกฎหมายการก่อสร้างอาคาร
_zไทย
_xคำพิพากษาศาลโดยย่อ.
_9761166
650 4 _6880-06
_aสัญญาการก่อสร้าง
_zไทย
_xคำพิพากษาศาลโดยย่อ.
_9797649
700 0 _6880-07
_aจงกลนี ตันติวิท.
_9797643
880 0 0 _6245-01
_aRīanrū čhāk sān.
_ptō̜n Khō̜ phiphāt sanyā kō̜sāng /
_cdōi Čhongkonnī Tantiwit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 1 0 _6246-02
_aKhō̜ phiphāt sanyā kō̜sāng
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aNonthaburī :
_bBō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993) Čhamkat,
_c2562 [2018]
880 4 _6650-05
_aBuilding laws
_zThailand
_xDigests.
880 4 _6650-06
_aConstruction contracts
_zThailand
_xDigests.
880 0 _6700-07
_aČhongkonnī Tantiwit.
942 _2lcc
_cGB
_02
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gSG