000 03465cam a2200409Mi 4500
999 _c702072
_d702071
001 on1099199482
003 OCoLC
005 20200816055451.0
007 ta
008 190528s2019 th a 000 0 tha d
020 _a9789741960415
020 _a9741960417
035 _a(OCoLC)1099199482
040 _aCULIB
_beng
_erda
_cCULIB
_dCULIB
_dTULIB
050 _aHC445
_b.ศ465 2562
100 0 _6880-01
_aศราวุฒิ วิสาพรม.
_9761445
245 1 0 _6880-02
_aเศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง /
_cศราวุฒิ วิสาพรม.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aมหาสารคาม :
_bโครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
_c2562 [2019]
300 _a1-8, 196 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aแนวคิดเศรษฐกิจนอกกฎหมายกับการใช้ศึกษาสังคมการเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง -- รัฐไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 - สงครามโลกครั้งที่สองกับการควบคุมเศรษฐกิจและสังคม -- กิจกรรมเศรษฐกิจนอกกฎหมายช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง.
651 4 _6880-05
_aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_93635
651 4 _6880-06
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 8, 2477-2489.
_947375
651 4 _6880-07
_aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2481-2488.
_9451110
710 2 _6880-08
_aมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
_bวิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
_bโครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.
_9792209
880 0 _6100-01
_aSarāwut Wisāphrom.
880 1 0 _6245-02
_aSētthakit nō̜k kotmāi kap khwāmplīanplǣng sangkhom kānmư̄ang Thai samai songkhrām lōk khrang thī sō̜ng /
_cSarāwut Wisāphrom.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aMaha Sarakham :
_bKhrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān (COPAG Press) Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham,
_c2562 [2019]
880 4 _6651-05
_aThailand
_xEconomic conditions.
880 4 _6651-06
_aThailand
_xHistory
_yRattanakosindara period
_yKing Rama VIII, 1934-1946.
880 4 _6651-07
_aThailand
_xPolitics and government
_y1938-1945.
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Mahāsānrakhām.
_bWitthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng.
_bKhrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hNO HOLDINGS IN TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aKO