000 01664cam a2200301Ia 4500
001 on1107794461
003 OCoLC
005 20220207091449.0
007 ta
008 190710s2019 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1107794461
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT2440
_b.ร542 2562
245 0 0 _6880-01
_aรวมกฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง /
_c[รวมรวมโดย] สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,
_c2562 [2019]
300 _a13, 624 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-04
_aกฎหมายการเข้าเมืองและการออก
_zไทย.
_952668
710 2 _6880-05
_aสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
_9209153
880 0 0 _6245-01
_aRūam kotmāi rabīap wādūai kāntrūat khon khao mư̄ang /
_c[rūam rūam dōi] Samnakngān Trūat Khonkhaomư̄ang Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Trūat Khonkhaomư̄ang,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-04
_aEmigration and immigration law
_zThailand.
880 2 _6710-05
_aSamnakngān Trūat Khonkhaomư̄ang.
942 _2lcc
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aKS
999 _c703657
_d703656