000 02158nam a2200397Ia 4500
001 on1125345488
003 OCoLC
005 20210402111521.0
007 ta
008 191031s2019 th a 000 0 tha d
020 _a9786164261419
020 _a6164261414
035 _a(OCoLC)1125345488
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aHD8700.55
_b.พ624 2562
100 0 _6880-01
_aพัชรินทร์ สิรสุนทร,
_d2505-
_993900
245 1 0 _6880-02
_aนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย /
_cพัชรินทร์ สิรสุนทร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aพิษณุโลก :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,
_c2562 [2019]
300 _a269 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aคนงานต่างชาติ
_zไทย
_xภาวะสังคม.
_9705227
650 4 _6880-06
_aชาวมอญ
_zไทย
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_9168086
650 4 _6880-07
_aแรงงานย้ายถิ่น
_zไทย.
_968354
653 _aแรงงานข้ามชาติมอญ
653 _aคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติมอญ
653 _aชุมชนชาวมอญ
880 0 _6100-01
_aPatcharin Sirasoonthorn,
_d1962-
880 1 0 _6245-02
_aNawattakam thāng sangkhom læ kānrīanrū khō̜ng rǣngngān khām chāt Mō̜n nai Prathēt Thai /
_cPhatcharin Sirasunthō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aPhitsanulōk :
_bSamnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-05
_aForeign workers
_zThailand
_xSocial conditions.
880 4 _6650-06
_aMon (Southeast Asian people)
_zThailand
_xSocial life and customs.
880 4 _6650-07
_aMigrant labor
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_03
997 _aRU
_kPR
_gV
999 _c703848
_d703847