000 01648nam a2200265Ia 4500
999 _c703851
_d703850
001 on1109933596
003 OCoLC
005 20190724080918.0
007 ta
008 190723s2007 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1109933596
090 _aDOC 2007 703851
245 0 0 _6880-01
_aที่ระลึกครบรอบ 34 ปี และพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17 กรกฎาคม 2550 /
_cสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
260 _6880-02
_aสกลนคร :
_bสมาคม,
_c2550 [2007]
300 _a42 หน้า :
_bภาพประกอบ.
610 2 4 _6880-03
_aมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
_xงานฉลองครบรอบปี.
_957421
710 2 _6880-04
_aมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
_bสมาคมศิษย์เก่า.
_9801036
880 0 0 _6245-01
_aThīralư̄k khrop rō̜p 34 pī læ phithī pœ̄t pāi samākhom sitkao mahāwitthayālai rātchaphat Sakon Nakhō̜n 17 Karakadākhom 2550 /
_cSamākhom Sitkao Mahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakhǭn.
880 _6260-02
_aSakon Nakhō̜n :
_bSamākhom,
_c2550 [2007]
880 2 4 _6610-03
_aMahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakhǭn
_xAnniversaries.
880 2 _6710-04
_aMahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakhǭn.
_bSamākhom Sitkao.
942 _2local
_cDOC
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS