000 01853nam a2200361Ia 4500
999 _c704392
_d704391
001 on1111534713
003 OCoLC
005 20210125090546.0
007 ta
008 190805s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786163144485
020 _a6163144481
035 _a(OCoLC)1111534713
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aHF5679
_b.พ95 2561
100 0 _6880-01
_aไพลิน ตรงเมธีรัตน์.
_9801478
245 1 0 _6880-02
_aระบบสารสนเทศทางการบัญชี :
_bหลักการเบื้องต้นและกระบวนการทางธุรกิจ /
_cไพลิน ตรงเมธีรัตน์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2561 [2018]
300 _a18, 278 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการบัญชี
_xการประมวลผลข้อมูล.
_923449
650 4 _6880-06
_aระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
_xการบัญชี.
_9358932
880 0 _6100-01
_aPailin Trongmēthīrat.
880 1 0 _6245-02
_aRabop sārasonthēt thāng kānbanchī :
_blakkān bư̄angton læ krabūankān thāng thurakit /
_cPailin Trongmēthīrat.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aAccounting
_xData processing.
880 4 _6650-06
_aInformation storage and retrieval systems
_xAccounting.
942 _2lcc
_cGB
_021
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aVB
_gSG