000 01602nam a2200349Ia 4500
999 _c705280
_d705279
001 on1114324528
003 OCoLC
005 20211215103635.0
007 ta
008 190829s2019 th 000 0 tha d
020 _a9786162698125
020 _a6162698122
035 _a(OCoLC)1114324528
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT890
_b.ผ932 2562
100 0 _6880-01
_aไผทชิต เอกจริยกร,
_d2501-
_912396
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ /
_cไผทชิต เอกจริยกร.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2562 [2019]
300 _a293 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการกู้ยืม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_947880
650 4 _6880-06
_aการฝากทรัพย์ (กฎหมาย)
_zไทย.
_947881
880 0 _6100-01
_aPhathaichit ʻĒkčhariyakō̜n,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi yư̄m fāk sap /
_cPhathaichit ʻĒkčhariyakō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 17, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-05
_aLoans
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aDeposits (Law)
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_039
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
_gRP, V