000 02604nam a2200421Ia 4500
999 _c705541
_d705540
001 on1119376816
003 OCoLC
005 20220119090029.0
007 ta
008 190912s2019 th 000 0 tha d
020 _a9786162698170
020 _a6162698173
035 _a(OCoLC)1119376816
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2735
_b.ว435 2562ข
100 0 _6880-01
_aวรพจน์ วิศรุตพิชญ์,
_d2496-
_9667236
245 1 0 _6880-02
_aบันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง /
_cวรพจน์ วิศรุตพิชญ์.
246 1 4 _6880-03
_aข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2562 [2019]
300 _a206 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-06
_aการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
_9173554
650 4 _6880-07
_aการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง
_zไทย.
_992133
650 4 _6880-08
_aดุลยพินิจทางการปกครอง
_zไทย.
_992148
650 4 _6880-09
_aการอุทธรณ์ทางการปกครอง
_zไทย.
_9454202
880 0 _6100-01
_aWō̜raphot Witsarutphit,
_d1953-
880 1 0 _6245-02
_aBanthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng /
_cWō̜raphot Witsarutphit.
880 1 4 _6246-03
_aKhō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-06
_aAdministrative acts
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aJudicial review of administrative acts
_zThailand.
880 4 _6650-08
_aAdministrative discretion
_zThailand.
880 4 _6650-09
_aAdministrative remedies
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_034
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gRU, V