000 01888nam a2200397Ia 4500
999 _c705709
_d705708
001 on1119698263
003 OCoLC
005 20200327121154.0
007 ta
008 190917r20182018th 000 0 tha d
020 _a9789744499998
020 _a9744499990
035 _a(OCoLC)1119698263
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2070
_b.ฟ92 2561
245 0 0 _6880-01
_aโฟกัสรัฐธรรมนูญ :
_bKPI yearbook 2561 /
_cคณะผู้[รวบรวมและ]จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น.
246 1 0 _aKPI yearbook 2561
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2561 [2018]
300 _axv, 292 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.
650 4 _6880-04
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
700 0 _6880-05
_aวุฒิสาร ตันไชย.
_988914
700 0 _6880-06
_aธีรพรรณ ใจมั่น,
_d2517-
_9313515
710 2 _6880-07
_aสถาบันพระปกเกล้า.
_9358414
880 0 0 _6245-01
_aFōkat ratthammanūn :
_bKPI yearbook 2561 /
_ckhana phū[rūaprūam læ] čhattham Wutthisān Tanchai, Thīraphan Čhaiman.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSathāban Phrapokklao,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-04
_aConstitutional law
_zThailand.
880 0 _6700-05
_aWutthisān Tanchai.
880 0 _6700-06
_aThīraphan Čhaiman,
_d1974-
880 2 _6710-07
_aSathāban Phrapokklao.
942 _2lcc
_cGB
_02
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gV