000 01440nam a2200337Mi 4500
001 on1112414614
003 OCoLC
005 20211129120008.0
007 ta
008 190917s2019 th 000 0 thaod
010 _a 2019339521
020 _a9786164851429
020 _a6164851424
035 _a(OCoLC)1112414614
050 _aJZ1767
_b.ป456 2562
100 0 _6880-01
_aประภัสสร์ เทพชาตรี.
_9347941
245 1 0 _6880-02
_aนโยบายต่างประเทศไทย /
_cประภัสสร์ เทพชาตรี.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bเสมาธรรม,
_c2562 [2019]
300 _a374 หน้า.
651 4 _6880-05
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_9184160
651 4 _6880-06
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_xประวัติ.
_926326
880 0 _6100-01
_aPrapat Thepchatree.
880 1 0 _6245-02
_aNayōbāi tāngprathēt Thai /
_cPraphat Thēpchātrī.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSēmātham,
_c2562 [2019]
880 4 _6651-05
_aThailand
_xForeign relations.
880 4 _6651-06
_aThailand
_xForeign relations
_xHistory.
942 _2lcc
_cGB
_036
997 _aKO
_gV, JJ
_kPR
999 _c705749
_d705748