000 01568nam a2200325Ia 4500
999 _c707200
_d707199
001 on1127536755
003 OCoLC
005 20210207161652.0
007 ta
008 191114s2019 th 000 0 tha d
020 _a9786162698378
020 _a6162698378
035 _a(OCoLC)1127536755
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2920
_b.ช622 2562
100 0 _6880-01
_aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_934770
_d2494-
245 1 0 _6880-02
_aข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
_cชาญชัย แสวงศักดิ์.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2562 [2019]
300 _a497 หน้า.
650 4 _6880-04
_aการปกครองท้องถิ่น
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_953707
650 4 _6880-05
_aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย.
_916378
880 0 _6100-01
_aChānchai Sawǣngsak,
_d1951-
880 1 0 _6245-02
_aKhō̜ khūan rū thāng kotmāi thī kīeokap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin /
_cChānchai Sawǣngsak.
880 _6260-03
_aKrung thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-04
_aLocal government
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aLocal government
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_07
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aPN
_gV
_kST