000 03940cam a2200397Ia 4500
999 _c707265
_d707264
001 on1128193536
003 OCoLC
005 20200731113735.0
007 ta
008 191121r20172013th a 000 0 tha d
020 _a9786164298880
020 _a6164298881
035 _a(OCoLC)1128193536
050 _aHF5415.1255
_b.ก733 2560
100 0 _6880-01
_aกุณฑลี รื่นรมย์.
_9375411
245 1 0 _6880-02
_aแบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร =
_bCorporate brand success valuation /
_cกุณฑลี รื่นรมย์.
246 1 1 _aCorporate brand success valuation
246 1 _6880-03
_aแบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุง).
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด
_c2560 [2017]
300 _a216 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556.
505 0 _aตอนที่ I ทำความเข้าใจเรื่องแบรนด์ -- บทที่ 1 ทำความรู้จักแบรนด์กันก่อน -- บทที่ 2 การตลาดและการทำแบรนด์ -- บทที่ 3 การวางตำแหน่งแบรนด์ -- บทที่ 4 แนวคิดแบรนด์อิควิตี้ -- ตอนที่ II แบรนด์องค์กร -- บทที่ 5 แบรนด์องค์กร -- บทที่ 6 แบรนด์องค์กรกับความยั่งยืนของธุรกิจ -- บทที่ 7 โมเดลสามสัมพันธ์: กุญแจความสำเร็จของการทำแบรนด์องค์กร -- บทที่ 8 จะทำแบรนด์ภายในให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร -- ตอนที่ III การประเมินค่าแบรนด์อิควิตี้ -- บทที่ 9 การประเมินค่าแบรนด์อิควิตี้ -- ตอนที่ IV CBS Valuation และผลการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร -- บทที่ 10 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation -- บทที่ 11 การประเมินค่าแบรนด์องค์กร โดยใช้ CBS Valuation -- ตอนที่ V SMEs กับการทำแบรนด์องค์กร -- บทที่ 12 SMEs ไทยกับการพัฒนาแบรนด์องค์กร.
650 4 _6880-06
_aการสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)
_9450370
650 4 _6880-07
_aชื่อตราผลิตภัณฑ์
_xการจัดการ.
_9364394
880 0 _6100-01
_aKunthalī Rư̄nrom.
880 1 0 _6245-02
_aBrǣn ʻongkō̜n & kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n =
_bCorporate brand success valuation /
_cKunthalī Rư̄nrom.
880 1 _6246-03
_aBrǣn ʻongkō̜n læ kānpramœ̄n khā brǣn ʻongkō̜n
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 3, (prapprung).
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Saibœ̄ Phrin Čhamkat,
_c2560 [2017]
880 4 _6650-06
_aBranding (Marketing).
880 4 _6650-07
_aBrand name products
_xManagement.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS
_gV