000 06747cam a2200397Ia 4500
001 on1128859945
003 OCoLC
005 20220112091312.0
007 ta
008 191126r20192012th a 000 0 tha d
020 _a9786162698422
020 _a6162698424
035 _a(OCoLC)1128859945
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
060 _aW700
_b.น662 2562
245 0 0 _6880-01
_aนิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ /
_cแสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.
246 1 0 _6880-02
_aกฎหมายการแพทย์
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 5.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2562 [2019]
300 _a327 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.
505 0 _aหมวด 1 นิติเวชศาสตร์ -- นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- เวชปฏิบัติทางนิติศาสตร์กับเจตจำนงในกฎหมายชันสูตร พลิกศพของไทย : ว่าด้วยสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย และการประมาณเวลา / สมบูรณ์ ธรรมเถลิงกิจ, นิติกร โปริสวาณิชย์ -- บาดแผลและข้อกฎหมาย / วิชาญ เปี้ยวนิ่ม -- DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี / ธานินทร์ ภู่พัฒน์ -- ความผิดเกี่ยวกับเพศ / เอนก ยมจินดา -- พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต / ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม / พีรยุทธ เฟื้องฟุ้ง, วิชัย วงศ์ชนะภัย -- หมวด 2 กฎหมายการแพทย์ -- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กับสุขภาวะของคนไทย / อำพล จินดาวัฒนะ -- ข้อบังคับ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ / ประมวล วีรุฒมเสน -- การทำหนังสือแสดง เจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) / รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ -- ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ / วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 / จันทิมา ธนาสว่างกุล -- การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอ ต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / ไพศาล ลิ้มสถิตย์ -- กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์ / อำนาจ บุบผามาศ -- สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย / จุมพล แดงสกุล -- ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... หลักการเยียวยาความ เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ -- หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์ -- ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อัมพร จารุจินดา -- การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ / สุวิไล คุณาชีวะ -- ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด / อัมพร จารุจินดา -- ประวัติการทำงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
650 4 _6880-05
_aนิติเวชศาสตร์.
_9427502
650 4 _6880-06
_aกฎหมายการแพทย์.
_961311
700 0 _6880-07
_aแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
_9218526
880 0 0 _6245-01
_aNitiwētchasāt læ kotmāi kānphǣt /
_cSawǣng Bunchalœ̄mwiphāt bannāthikān.
880 1 0 _6246-02
_aKotmāi kānphǣt
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 5.
880 _6260-04
_aKrung Thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-05
_aForensic medicine.
880 4 _6650-06
_aMedical laws and legislation.
880 0 _6700-07
_aSawǣng Bunchalœ̄mwiphāt.
942 _2nlm
_cGB
_026
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gVB
999 _c707450
_d707449