000 03519nam a2200601Ia 4500
999 _c707848
_d707847
001 on1135726769
003 OCoLC
005 20210803095741.0
007 ta
008 200113s2019 th a 000 0 tha d
020 _a9786163984326
020 _a6163984323
035 _a(OCoLC)1135726769
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWY157
_b.ก6372 2562
245 0 0 _6880-01
_aการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :
_bสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน /
_cบรรณาธิการ บังอร ศุภวิทิตพัฒนา.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aเชียงใหม่ :
_bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2562 [2019]
300 _a489 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _6880-04
_aโครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
650 4 _6880-05
_aภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
_xการพยาบาล.
_922598
650 4 _6880-06
_aการพยาบาลสูติศาสตร์.
_922599
700 0 _6880-07
_aบังอร ศุภวิทิตพัฒนา.
_9435500
700 0 _6880-08
_aพรรณพิไล ศรีอาภรณ์.
_9787154
700 0 _6880-09
_aนงลักษณ์ เฉลิมสุข.
_9806082
700 0 _6880-10
_aฉวี เบาทรวง.
_9437565
700 0 _6880-11
_aปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี.
_9806083
700 0 _6880-12
_aจริยาพร ศรีสว่าง.
_9787153
700 0 _6880-13
_aปิยะนุช ชูโต.
_9534327
700 0 _6880-14
_aสุสัณหา ยิ้มแย้ม.
_9577243
710 0 _6880-15
_aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bคณะพยาบาลศาสตร์.
_9173986
830 0 _6880-16
_aโครงการตำรา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์)
_9663287
880 0 0 _6245-01
_aKānphayābān læ kānphadungkhan :
_bsattrī thī mī phāwa sīang læ phāwa sǣksō̜n /
_cbannāthikān Bangʻō̜n Supphawithitphatthanā.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aChīang Mai :
_bKhana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai,
_c2562 [2019]
880 1 _6490-04
_aKhrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai
880 4 _6650-05
_aPregnancy Complications
_xNursing.
880 4 _6650-06
_aObstetric nursing.
880 0 _6700-07
_aBangʻō̜n Supphawithitphatthanā.
880 0 _6700-08
_aPhanphilai Sīʻāphō̜n.
880 0 _6700-09
_aNonglak Chalœ̄msuk.
880 0 _6700-10
_aChawī Baosūang.
880 0 _6700-11
_aPiyapǭn Prasitwatthanasērī.
880 0 _6700-12
_aČhariyāphō̜n Sīsawāng.
880 0 _6700-13
_aPiyanut Chūtō.
880 0 _6700-14
_aSusanhā Yimyǣm.
880 2 _6710-15
_aMahāwitthayālai Chīang Mai.
_bKhana Phayābānsāt.
880 0 _6830-16
_aKhrōngkān Tamrā (Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt)
942 _2nlm
_cGB
_09
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aRU