000 03308cam a2200469Ia 4500
999 _c709833
_d709832
001 on1152191309
003 OCoLC
005 20210304115857.0
007 ta
008 200428s2020 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1152191309
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT850.5
_b.ภ74 2563
100 0 _6880-01
_aภูมินทร์ บุตรอินทร์.
_9593290
245 1 0 _6880-02
_aประเด็นท้าทายทางด้านกฎหมายในยุค IOTs :
_bศึกษากรณีความรับผิดจากการใช้งาน smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
_cโดย ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
246 1 1 _aLegal challenges in the IOTs :
_bcase study of smart car's liability
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.,
_c2563 [2020]
300 _a15, 58 แผ่น.
500 _aเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.
650 4 _6880-04
_aความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน
_zไทย.
_9103967
650 4 _6880-05
_aความรับผิด (กฎหมาย)
_zไทย.
_987725
650 4 _6880-06
_aความประมาท
_zไทย.
_9542316
650 4 _6880-07
_aความรับผิดโดยเคร่งครัด
_zไทย.
_9651299
650 4 _6880-08
_aความรับผิดของผู้ผลิต
_zไทย.
_9383913
650 4 _6880-09
_aยานพาหนะอัตโนมัติ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_9808499
653 _aรถยนต์ไร้คนขับ
690 _9801766
_aงานวิจัย / Research
710 2 _6880-10
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_bคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.
_9778471
880 0 _6100-01
_aBhumindr Butr-indr.
880 1 0 _6245-02
_aPraden thāthāi thāng dān kotmāi nai yuk IOTs :
_bsưksā kō̜ranī khwāmrapphit čhāk kānchai ngān smart car = Legal challenges in the IOTs : case study of smart car's liability : rāingān chabap sombūn /
_cdōi Phūmin Butʻin.
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bKhana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜.,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-04
_aLiability for traffic accidents
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aLiability (Law)
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aNegligence
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aStrict liability
_zThailand.
880 4 _6650-08
_aProducts liability
_zThailand.
880 4 _6650-09
_aAutomated vehicles
_xLaw and legislation.
880 2 _6710-10
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Nitisāt.
_bKhana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai.
942 _2lcc
_cGB
_06
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM