000 02427cam a2200421Ia 4500
999 _c709881
_d709880
001 on1154346902
003 OCoLC
005 20201208171456.0
007 ta
008 200515s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786165658362
020 _a6165658369
035 _a(OCoLC)1154346902
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aHV1451
_b.ป646 2563
100 0 _6880-01
_aปิยากร หวังมหาพร,
_d2508-
_9600924
245 1 0 _6880-02
_aการจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต :
_bกรณีการดูแลผู้สูงอายุผ่านอาสาสมัคร = Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers /
_cปิยากร หวังมหาพร.
246 1 1 _aPublic service management through co-production :
_ba case of caring for the elderly by voluntary workers
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bโอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์,
_c2563 [2020]
300 _aก-ฎ, 412 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.
_963692
650 4 _6880-06
_aอาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์.
_989183
650 4 _6880-07
_aผู้สูงอายุ
_xบริการ.
_9173505
650 4 _6880-08
_aผู้สูงอายุ
_xการดูแลในเคหสถาน.
_9490850
880 0 _6100-01
_aPiyākō̜n Wangmahāphō̜n,
_d1965-
880 1 0 _6245-02
_aKānčhat bō̜rikān sāthārana bǣp rūam phalit :
_bkō̜ranī kāndūlǣ phūsūngʻāyu phān ʻāsāsamak = Public service management through co-production : a case of caring for the elderly by voluntary workers /
_cPiyākō̜n Wangmahāphō̜n.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aOld age assistance.
880 4 _6650-06
_aVolunteer workers in social service.
880 4 _6650-07
_aOlder people
_xServices for.
880 4 _6650-08
_aOlder people
_xHome care.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ