000 03029nam a2200493Ia 4500
999 _c709918
_d709917
001 on1156243364
003 OCoLC
005 20201105153443.0
007 ta
008 200602s2020 th 000 0 tha d
020 _a9786163811967
020 _a6163811968
035 _a(OCoLC)1156243364
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT1155
_b.ร54 2563
245 0 0 _6880-01
_aรวมกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ /
_cรวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์,ศรัญญา วิชชาธรรม.
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bThe Law Group,
_c[2563?] [2020?]
300 _a426 หน้า.
650 4 _6880-03
_aทรัพย์สินทางปัญญา
_zไทย.
_910142
650 4 _6880-04
_aลิขสิทธิ์
_zไทย.
_910143
650 4 _6880-05
_aกฎหมายสิทธิบัตร
_zไทย.
_992233
650 4 _6880-06
_aเครื่องหมายการค้า
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_991750
650 4 _6880-07
_aทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9252234
650 4 _6880-08
_aการรับขนสินค้า (กฎหมาย)
_zไทย.
_912398
650 4 _6880-09
_aความลับทางการค้า
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9268051
650 4 _6880-10
_aคอมพิวเตอร์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9213820
700 0 _6880-11
_aบุญร่วม เทียมจันทร์.
_913597
700 0 _6880-12
_aศรัญญา วิชชาธรรม.
_9549460
880 0 0 _6245-01
_aRūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt phrō̜m hūakhō̜ rư̄ang māttrā samkhan chabap sombūn /
_crūaprūam dōi Bunrūam Thīamčhan, Saranya Witchatham.
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bThe Law Group,
_c[2563] [2018]
880 4 _6650-03
_aIntellectual property
_zThailand.
880 4 _6650-04
_aCopyright
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aPatent laws and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aTrademarks
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aIntellectual property (International law)
880 4 _6650-08
_aDelivery of goods (Law)
_zThailand.
880 4 _6650-09
_aTrade secrets
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-10
_aComputers
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 0 _6700-11
_aBunrūam Thīamčhan.
880 0 _6700-12
_aSaranya Witchatham.
942 _2lcc
_cGB
_09
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB