000 10796cam a2200469Ia 4500
999 _c710415
_d710414
001 on1158630765
003 OCoLC
005 20210305122435.0
007 ta
008 200618s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786164880955
020 _a6164880955
035 _a(OCoLC)1158630765
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aHE9721.ท9
_bภ7463 2563
100 0 _6880-01
_aภูมินทร์ บุตรอินทร์.
_9593290
245 1 0 _6880-02
_aโครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย :
_bรายงานฉบับสมบูรณ์ /
_cภูมินทร์ บุตรอินทร์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด,
_c2563 [2020]
300 _a32, 245 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
505 0 _aบทสรุปผู้บริหาร -- คำนำ -- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -- บทคัดย่อภาษาไทย -- สารบัญ -- บทที่ 1 บทนำ -- 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา -- 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย -- 1.3 เป้าหมายของการศึกษาวิจัย -- 1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย -- 1.5 วิธีการดำเนินการของการศึกษาวิจัย -- 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
505 0 _aบทที่ 2 หลักการพื้นฐานของกิจการดาวเทียม -- 2.1 ความหมายของพื้นที่อวกาศ -- 2.2 วงโคจรดาวเทียม -- 2.2.1. วงโคจรประจำที่ (Geostationary earth orbit หรือ GEO) -- 2.2.2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium earth orbit หรือ MEO) -- 2.2.3. วงโคจรระยะต่ำ (Low earth orbit หรือ LEO) -- 2.2.4. วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly elliptical orbit หรือ HEO) -- 2.3 ระบบการทำงานเบื้องต้นของดาวเทียม -- 2.3.1. ส่วนอวกาศ (Space segment) -- 2.3.2. ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน (Ground segment) -- 2.4 หน่วยงานระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 2.4.1. หน่วยงานระหว่างประเทศ -- 1. สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office for Outer Space Affiairs หรือ UNOOSA) -- 2. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) -- 2.4.2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดาวเทียม -- 1. The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies หรือ the "Outer Space Treaty" (สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากอวกาศภายนอก รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่น ๆ) -- 2. The 1968 Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space หรือ Rescue Agreement (ข้อตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศ การส่งกลับนักบินอวกาศและวัตถุอวกาศที่ถูกส่งเข้าสู่อวกาศ ค.ศ. 1968) -- 3. The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects หรือ Space Liability Convention หรือ Liability Convention (อนุสัญญาความรับผิดระหว่างประเทศต่อความเสียหายเนื่องจากวัตถุอวกาศ ค.ศ. 1972) -- 4. The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) (อนุสัญญาการปล่อยวัตถุสู่อวกาศ) -- 5. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (ข้อตกลงควรคุมกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์และวัตถุบนท้องฟ้า) -- บทสรุป
505 0 _aบทที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการดาวเทียมของต่างประเทศ -- 3.1 กระบวนการจัดสรรสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากกิจการดาวเทียม -- 3.1.1. การจัดสรรโดยกระบวนการมาก่อนได้สิทธิก่อน (First-come, first-served หรือ FCFS approaches) -- 3.1.2. การจัดสรรใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูล (Auctions) -- 3.1.3. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Comparative review) -- 3.1.4. การจัดสรรใบอนุญาตโดยการจับสลาก (Lotteries) -- 3.2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการเอกชน -- 3.2.1. ระบบสัปทาน -- 3.2.2. ระบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (การร่วมทุน) -- 3.2.3. ระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมแบบมีใบอนุญาต -- 3.3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีต่างประเทศ -- 3.3.1. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีประเทศลักเซมเบิร์ก -- 3.3.2. ระบบการบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ศึกษากรณีสหราชอาณาจักร -- บทสรุป
505 0 _aบทที่ 4 ปัญหาการบริหารจัดการดาวเทียม (สื่อสาร) ในประเทศไทย -- 4.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกิจการดาวเทียมในส่วนของสัมปทาน -- 4.2 ความไม่ชัดเจนของการบริหารจัดการดาวเทียมภายหลังที่ระบบสัมปทานาสิ้นสุด (การดำเนนการในกิจการดาวเทียมดวงใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเดิม -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะ -- 5.2 ข้อเสนอแนะ -- บทสรุป -- ภาคผนวก.
650 4 _6880-05
_aดาวเทียมในโทรคมนาคม
_zไทย.
_986774
650 4 _6880-06
_aดาวเทียมในโทรคมนาคม
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_992051
650 4 _6880-07
_aดาวเทียม
_xวงโคจร.
_9676870
690 _9801766
_aงานวิจัย / Research
710 2 _6880-08
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_bคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.
_9778471
880 0 _6100-01
_aBhumindr Butr-indr.
880 1 0 _6245-02
_aKhrōngkān sưksā prīapthīap nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān sitthi nai kānchaingān wong khōčhō̜n dāothīam læ kānchaingān khlư̄n khwāmthī thī kīeokhō̜ng samrap čhattham khō̜sanœ̄nǣ kānbō̜rihān čhatkān dāothīam sư̄sān khō̜ng prathēt Thai :
_brāingān chabap sombūn /
_cPhūmin Butʻin.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bBō̜risat Rōngphimdư̄antulā Čhamkat,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aArtificial satellites in telecommunication
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aArtificial satellites in telecommunication
_xLaw and legislation.
880 4 _6650-07
_aArtificial satellites
_xOrbits.
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Nitisāt.
_bKhana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai.
942 _2lcc
_cGB
_03
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aSS