000 01739cam a2200337Mi 4500
001 on1105946945
003 OCoLC
005 20211207111027.0
007 ta
008 200730s2019 th a b 000 0 thaod
020 _a9786164650121
020 _a6164650127
035 _a(OCoLC)1105946945
050 _aDS575.5.พ4
_bส73 2562
100 0 _6880-01
_aสุเนตร ชุตินธรานนท์,
_924418
_d2499-
245 1 0 _6880-02
_aจากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ :
_bเผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี /
_cสุเนตร ชุตินธรานนท์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _6880-04
_aนนทบุรี :
_bเมืองโบราณ,
_c2562 [2019]
300 _a127 หน้า :
_bภาพประกอบ.
651 4 _6880-05
_aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zพม่า.
_9126698
651 4 _6880-06
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงธนบุรี, 2310-2325.
_941119
880 0 _6100-01
_aSunēt Chutintharānon,
_d1956-
880 1 0 _6245-02
_aČhāk sưk Bāng Kung thưng sưk ʻAsǣ Wunkī :
_bphœ̄i chom yutthasāt Phamā rop Thai yuk Thon Burī /
_cSunēt Chutintharānon.
880 _6250-03
_aPhim khrang rǣk.
880 _6260-04
_aNonthaburi :
_bSamnakphim Mư̄ang Bōrān,
_c2562 [2019]
880 4 _6651-05
_aThailand
_xForeign relations
_zBurma.
880 4 _6651-06
_aThailand
_xHistory
_yThon Buri period, 1767-1782.
942 _2lcc
_cGB
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aWU
_gV, RU
999 _c711046
_d711045