000 03163nam a2200433Ia 4500
999 _c712044
_d712043
001 on1190874193
003 OCoLC
005 20200827100457.0
007 ta
008 200827r20182015th a 000 0 tha d
020 _a9786163944269
020 _a6163944267
035 _a(OCoLC)1190874193
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWT120
_b.อ622 2561
100 0 _6880-01
_aอัจฉรา ปุราคม.
_9630948
245 1 0 _6880-02
_aการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ =
_bPromoting physical activity for health in the elderly /
_cอัจฉรา ปุราคม.
246 1 1 _aPromoting physical activity for health in the elderly
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-04
_aนครปฐม :
_bโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
_c2561 [2018]
300 _a202 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2558.
650 4 _6880-05
_aผู้สูงอายุ
_xสุขภาพและอนามัย.
_914292
650 4 _6880-06
_aการส่งเสริมสุขภาพ.
_938043
650 4 _6880-07
_aกายบริหาร.
_922064
710 2 _6880-08
_aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
_bวิทยาเขตกำแพงแสน.
_bโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย.
_9787081
880 0 _6100-01
_aʻAtcharā Purākhom.
880 1 0 _6245-02
_aKānsongsœ̄m kitčhakam thāng kāi phư̄a sukkhaphāp phū sūngʻāyu =
_bPromoting physical activity for health in the elderly /
_cʻAtcharā Purākhom.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-04
_aNakhō̜n Pathom :
_bKhrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Thāng Kāi Phư̄a Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Phū Sūngʻāyu nai Prathēt Thai Phāk Wichā Phalasưksā læ Kīlā Khana Sưksāsāt læ Phatthanasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt Witthayākhēt Kamphǣngsǣn,
_c2561 [2018]
880 4 _6650-05
_aOlder people
_xHealth and hygiene.
880 4 _6650-06
_aHealth promotion.
880 4 _6650-07
_aExercise.
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Kasētsāt.
_bWitthayākhēt Kamphǣngsǣn.
_bKhrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Thāng Kāi Phư̄a Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Phū Sūngʻāyu nai Prathēt Thai.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aRU