000 02105nam a2200421Ia 4500
001 on1194893126
003 OCoLC
005 20220401093713.0
007 ta
008 200911s2020 th 000 0 tha d
020 _a9786164760974
020 _a6164760976
035 _a(OCoLC)1194893126
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aJQ1745
_b.ช6493 2563
100 0 _6880-01
_aชาติชาย ณ เชียงใหม่.
_988243
245 1 0 _6880-02
_aการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 /
_cชาติชาย ณ เชียงใหม่.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2563 [2020]
300 _a192 หน้า.
650 4 _6880-05
_aการบริหารรัฐกิจ
_zไทย.
_9494782
650 4 _6880-06
_aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _6880-07
_aอำนาจนิติบัญญัติ
_zไทย.
_9315421
650 4 _6880-08
_aอำนาจบริหาร
_zไทย.
_9283675
710 2 _6880-09
_aสถาบันพระปกเกล้า.
_9358414
880 0 _6100-01
_aChātchāi Na Chīangmai.
880 1 0 _6245-02
_aKānčhat khwāmsamphan rawāng fāi nitibanyat læ fāi bō̜rihān phāitai Ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2560 /
_cChātchāi Na Chīangmai.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSathāban Phra Pokklao,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aPublic administration
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aConstitutional law
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aLegislative power
_zThailand.
880 4 _6650-08
_aExecutive power
_zThailand.
880 2 _6710-09
_aSathāban Phra Pokklao.
942 _2lcc
_cGB
_03
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRP
_gV, JJ
999 _c712048
_d712047