000 01678nam a2200349Ia 4500
001 on1198014081
003 OCoLC
005 20220309172700.0
007 ta
008 200929s2020 th 000 0 tha d
020 _a9786162699405
020 _a6162699404
035 _a(OCoLC)1198014081
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT2764
_b.ช62 2563
100 0 _6880-01
_aชาญชัย แสวงศักดิ์,
_d2494-
_934770
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /
_cชาญชัย แสวงศักดิ์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2563 [2020]
300 _a376 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _6880-06
_aวิธีพิจารณาคดีปกครอง
_zไทย.
_9213562
880 0 _6100-01
_aCharnchai Sawangsagdi,
_d1951-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng /
_cChānchai Sawǣngsak.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 12, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-05
_aAdministrative courts
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aAdministrative procedure
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_021
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gV
999 _c712952
_d712951