000 03287cam a2200409Ia 4500
001 on1202222133
003 OCoLC
005 20201029142845.0
007 ta
008 201029s2017 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)1202222133
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aNA1522.ก4
_bส627 2560
100 0 _9586600
_aสันติรักษ์ ประเสริฐสุข.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aโครงการวิจัย การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ :
_bรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The study of architecture in Thammasat University, Tha Phra Chan campus : final report /
_cสันติรักษ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าโครงการ ; ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน, สมรรถพล ตาณพันธุ์ ผู้วิจัย.
246 1 1 _aStudy of architecture in Thammasat University, Tha Phra Chan campus : final report
260 _6880-03
_a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.,
_c2560?] [2017?]
300 _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).
500 _aผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง.
610 2 4 _9812389
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bท่าพระจันทร์
_xอาคาร.
_6880-04
650 4 _995400
_aสถาปัตยกรรมสมัยใหม่.
_6880-05
690 _9801766
_aงานวิจัย / Research
700 0 _9511965
_aศรีศักดิ์ พัฒนวศิน.
_6880-06
700 0 _9484210
_aสมรรถพล ตาณพันธุ์,
_d2524-
_6880-07
710 2 _9430811
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.
_6880-08
880 0 _6100-01
_aSantirak Prasertsuk.
880 1 0 _6245-02
_aKhrōngkān wičhai kānsưksā rūpbǣp sathāpattayakam hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt tThā Phračhan :
_brāingān wičhai chabap sombūn = The study of architecture in Thammasat University, Tha Phra Chan campus : final report /
_cSantirak Prasœ̄tsuk hūanā khrōngkān ; Sīsak Phatthanawasin, Samatphon Tānāphan phūwičhai.
880 _6260-03
_a[Mō̜.Pō̜.Thō̜. :
_bMō̜.Pō̜.Phō̜.,
_c2560?] [2017?]
880 2 4 _6610-04
_aThammasat University.
_bThā Phračhan
_xBuildings.
880 4 _6650-05
_aArchitecture, Modern.
880 0 _6700-06
_aSrisak Phattanawasin.
880 0 _6700-07
_aSamustpon Tanapant,
_d1981-
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aSS
999 _c713654
_d713653