000 02547cam a2200397Ia 4500
001 on1228942720
003 OCoLC
005 20210106112032.0
007 ta
008 210106s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786161144302
020 _a6161144301
035 _a(OCoLC)1228942720
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
060 _aWB105
_b.น85 2563
245 0 0 _6880-01
_aแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอายุรศาสตร์ /
_cบรรณาธิการ กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,
_c2563 [2020]
300 _aก-ฑ, 536 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
650 4 _915996
_aภาวะฉุกเฉิน.
_6880-04
650 4 _934221
_aอายุรศาสตร์.
_6880-05
700 0 _9780863
_aกนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์.
_6880-06
710 2 _9571711
_aโรงพยาบาลราชวิถี.
_bกลุ่มงานอายุรศาสตร์.
_6880-07
710 2 _9803006
_aมหาวิทยาลัยรังสิต.
_bภาควิชาอายุรศาสตร์.
_6880-08
880 0 0 _6245-01
_aNǣothāng kāndūlǣ phūpūai chukchœ̄n ʻāyurasāt /
_cbannāthikān Kanokphot Čhanphiwat ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bKlum Ngān ʻĀyurasāt Rōngphayābān Rātwithī Kromkānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, Phāk Wichā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Rangsit,
_c2563 [2020]
880 4 _6650-04
_aEmergencies.
880 4 _6650-05
_aInternal medicine.
880 0 _6700-06
_aKanokphot Čhanphiwat.
880 2 _6710-07
_aRōngphayābān Rātwithī.
_bKlum Ngān ʻĀyurasāt.
880 2 _6710-08
_aMahāwitthayālai Rangsit.
_bPhāk Wichā ʻĀyurasāt.
942 _2nlm
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
999 _c714689
_d714688