000 04109nam a2200361Ia 4500
001 on1237096516
003 OCoLC
005 20220309084431.0
007 ta
008 210210s2021 th 000 0 tha d
020 _a9786165772877
020 _a6165772870
035 _a(OCoLC)1237096516
050 _aKPT1728
_b.อ83 2564
100 0 _6880-01
_aเอื้อน ขุนแก้ว.
_985691
245 1 0 _6880-02
_aการบังคับคดีแพ่ง =
_bCivil execution /
_cเอื้อน ขุนแก้ว.
246 1 1 _aCivil execution
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bบริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด,
_c2564 [2021]
300 _a389 หน้า.
505 0 _aบทที่ 1 ความทั่วไป -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- บทที่ 3 การบังคับคดี -- บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี -- บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน -- บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 8 การยึดและการอายัด -- บทที่ 9 การขายทอดตลาด -- บทที่ 10 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 15 การขอกันส่วน -- บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย -- บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ -- บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน -- บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล -- บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี -- ภาคผนวก.
650 4 _6880-05
_aวิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี
_zไทย.
_9472744
650 4 _6880-06
_aวิธีพิจารณาความแพ่ง
_zไทย.
_9275536
880 0 _6100-01
_aAuen Kunkaew.
880 1 0 _6245-02
_aKānbangkhap khadī phǣng =
_bCivil execution /
_cʻƯ̄an Khunkǣo.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 8, (kǣkhai phœ̄mtœ̄m).
880 _6260-04
_a[Krung Thēp ...] :
_bBō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aPre-trial procedure
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aCivil procedure
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_014
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aNS
_gV
999 _c715389
_d715388