000 02340nam a2200493Ia 4500
001 on1237803623
003 OCoLC
005 20210507154010.0
007 ta
008 210219s2019 th 000 0 tha d
020 _a9786164390362
020 _a6164390362
035 _a(OCoLC)1237803623
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT68
_b.ร5494 2562 ล. 2
245 0 0 _6880-01
_aรวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.
_nเล่ม 2 /
_cสำนักงานศาลยุติธรรม.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนัก,
_c2562 [2019]
300 _a23, 615 หน้า.
600 0 4 _9213932
_aจิตติ ติงศภัทิย์,
_d2451-2538.
_6880-11
650 4 _995928
_aกฎหมาย
_zไทย.
_6880-04
650 4 _936715
_aคำพิพากษาศาล
_zไทย.
_6880-05
650 4 _938528
_aกฎหมายแพ่ง
_zไทย.
_6880-06
650 4 _935705
_aกฎหมายพาณิชย์
_zไทย.
_6880-07
650 4 _995791
_aกฎหมายอาญา
_zไทย.
_6880-08
650 4 _9275536
_aวิธีพิจารณาความแพ่ง
_zไทย.
_6880-09
650 4 _9258312
_aวิธีพิจารณาความอาญา
_zไทย.
_6880-10
710 2 _aสำนักงานศาลยุติธรรม.
_6880-12
_9407068
880 0 0 _6245-01
_aRūam phonngā nathāng wichākān khō̜ng sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat.
_nLem 2 /
_cSamnakngān Sān Yuttitham.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnak,
_c2562 [2019]
880 4 _6650-04
_aLaw
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aJudgments
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aCivil law
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aCommercial law
_zThailand.
880 4 _6650-08
_aCriminal law
_zThailand.
880 4 _6650-09
_aCivil procedure
_zThailand.
880 4 _6650-10
_aCriminal procedure
_zThailand.
880 0 4 _6600-11
_aJitti Tingsaphat,
_d1908-1995.
880 2 _6710-12
_aSamnakngān Sān Yuttitham.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aSS
999 _c715468
_d715467