000 02239cam a2200457Ia 4500
001 on1255687723
003 OCoLC
005 20211004085234.0
007 ta
008 210610s2020 th a 000 0 tha d
020 _a9786164761636
020 _a6164761638
035 _a(OCoLC)1255687723
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
090 _aDOC 2020 716326
100 0 _9454566
_aชลัท ประเทืองรัตนา.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aอ่างปลา =
_bFishbowl /
_cชลัท ประเทืองรัตนา.
246 1 1 _aFishbowl
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน,
_c2563 [2020]
300 _a68 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
490 1 _6880-05
_aชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ
650 4 _6880-06
_aการแลกเปลี่ยนทางสังคม.
_9213239
650 4 _6880-07
_aอภิปราย.
_933615
710 2 _6880-08
_aสถาบันพระปกเกล้า.
_9358414
710 2 _6880-09
_aมูลนิธิฟรีดริช เนามัน.
_9388708
830 0 _6880-10
_aชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ.
_9816071
880 0 _6100-01
_aChalat Pratheuangrattana.
880 1 0 _6245-02
_aʻĀng plā =
_bFishbowl /
_cChalat Prathư̄angrattanā.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSathāban Phra Pokklao rūam kap Mūnnithi Frīdrit Naoman,
_c2563 [2020]
880 1 _6490-05
_aChut khrư̄angmư̄ khō̜ng witthayākō̜n krabūankān
880 4 _6650-06
_aSocial exchange.
880 4 _6650-07
_aDiscussion.
880 2 _6710-08
_aSathāban Phra Pokklao.
880 2 _6710-09
_aMūnnithi Frīdrit Naoman.
880 0 _6830-10
_aChut khrư̄angmư̄ khō̜ng witthayākō̜n krabūankān.
942 _2local
_cDOC
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gJJ, V
_kPR
999 _c716326
_d716325