000 02054nam a2200373Ia 4500
001 on1246621544
003 OCoLC
005 20220204163042.0
007 ta
008 210420s2021 th 000 0 tha d
020 _a9786162699887
020 _a6162699889
035 _a(OCoLC)1246621544
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT4334
_b.ส74 2564
100 0 _988951
_aสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
_d2501-
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา /
_cสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
246 1 0 _6880-03
_aความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2564 [2021]
300 _a240 หน้า.
650 4 _9815615
_aการปลอมแปลง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_6880-06
650 4 _995791
_aกฎหมายอาญา
_zไทย.
_6880-07
880 0 _6100-01
_aSurasak Likkhasitwatthanakun,
_d1958-
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā /
_cSurasak Likkhasitwatthanakun.
880 1 0 _6246-03
_aKhwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2, prapprung mai.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2564 [ 2021]
880 4 _6650-06
_aForgery
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aCriminal law
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_03
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aWU
_gVB, V, VB
999 _c716777
_d716776