000 04265nam a2200373Ia 4500
001 on1246716385
003 OCoLC
005 20220316160234.0
007 ta
008 210421s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165775915
020 _a6165775918
035 _a(OCoLC)1246716385
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
060 _aWY152
_b.อ37 2564
100 0 _9815291
_aอนุชา ไทยวงษ์.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aMust 2 know :
_badult เราต้องรอด /
_cby อจอนช & อ.ดร. เสน่ห์.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_a[นครราชสีมา] :
_bบริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด,
_c2564 [2021]
300 _a158 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
505 0 _aบทที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางนรีเวช -- บทที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด -- บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส -- บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด -- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ -- บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตา หู คอ และจมูก -- บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท -- บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ -- บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ -- บทที่ 11 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร -- บทที่ 12 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมดุลน้ำและเกลือแร่ -- บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเขตร้อน โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ -- บทที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน -- บทที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บ และสาธารณภัย.
650 4 _9213998
_aการพยาบาลผู้สูงอายุ.
_6880-05
650 4 _9418970
_aการดูแลด้านการพยาบาล.
_6880-06
700 0 _9815618
_aเสน่ห์ ขุนแก้ว.
_6880-07
880 0 _6100-01
_aʻAnuchā Thaiwong.
880 1 0 _6245-02
_aMust 2 know :
_badult rao tō̜ng rō̜t /
_cby ʻŌ̜Čhō̜'Ō̜Nō̜Chō̜. & ʻŌ̜.Dō̜Rō̜. Sanē.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_a[Nakhō̜n Rātchasīmā] :
_bBō̜risat Khōrāt ʻIngčhet 2010 Čhamkat,
_c2564 [2021]
880 4 _6650-05
_aGeriatric nursing.
880 4 _6650-06
_aNursing care.
880 0 _6700-07
_aSanē Khunkǣw.
942 _2nlm
_cGB
_03
997 _aJJ
_kPR
999 _c716801
_d716800