000 01587nam a2200313Ia 4500
001 on1252049632
003 OCoLC
005 20210521160657.0
007 ta
008 210521s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786167236469
020 _a6167236461
035 _a(OCoLC)1252049632
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aBQ4190
_b.ส6325 2564
100 0 _9244425
_aสัมพันธ์ ก้องสมุทร,
_d2481-
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aคิดถึงพระพุทธเจ้า /
_cสัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bวสี ครีเอชั่น,
_c[2564] [2021]
300 _a312 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
520 _aเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ไหน เห็นในทุกสิ่ง เห็นในจักรวาล เห็นจากทุกสิ่งในตัวเรานี้เอง.
650 4 _918903
_aธรรมะ (พุทธศาสนา)
_6880-04
880 0 _6100-01
_aSamphan Kō̜ngsamut,
_d1938-
880 1 0 _6245-02
_aKhitthưng Phraphutthačhao /
_cSamphan Kō̜ngsamut bannāthikān læ rīaprīang.
880 _6260-03
_aKrung Thēp :
_bWasī Khrīʻēchan,
_c[2564] [2021]
880 4 _6650-04
_aDharma (Buddhism)
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aRU
999 _c717426
_d717425